tel. /faks: 71 344 29 25 simp@not.wroc.pl

Kursy i egzaminy

Autoklawy i sterylizatory

Obsługa autoklawów i destylatorów. Kurs obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne:
–  fizyczne podstawy sterylizacji,
–  budowa autoklawu i destylatora,
–  obsługa autoklawu i destylatora,
–  bezpieczeństwo i higiena pracy,
–  dozór techniczny,
–  zajęcia praktyczne.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej, oraz wydaniem świadectwa ukończenia kursu.

Gazy medyczne

Eksploatacja urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych. Kurs obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne:

 • ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów,
 • informacje szczegółowe o gazach medycznych,
 • dozór techniczny nad zbiornikami stałymi i przenośnymi, ich badania i naprawy,
 • obsługa urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych,
 • konserwacja i naprawy bieżące urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych,
 • obrót butlami do gazu,
 • rozprężanie gazów medycznych; stacje zgazowania ciekłego tlenu, obsługa i konserwacja,
 • eksploatacja stacji pomp próżniowych,
 • eksploatacja sprężarek powietrza,
 • dokumentacja techniczno-ruchowa, dozorowa i eksploatacyjna,
 • zapobieganie wypadkom i awariom; profilaktyka,
 • ćwiczenia i pokazy,

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej, oraz wydaniem świadectwa ukończenia kursu.

Hydraulika siłowa

Napełnianie butli / zbiorników przenośnych gazami technicznymi

Program ramowy szkolenia na uzyskanie zaświadczenia uprawniającego do napełniania gazami technicznymi zbiorników przenośnych:

 • ogólne wiadomości o własnościach fizycznych i chemicznych gazów,
 • informacje szczegółowe o gazach będących przedmiotem napełniania,
 • dozór techniczny nad zbiornikami przenośnymi, ich badania i naprawy,
 • konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry,
 • konstrukcje osprzętu i ich wymagania,
 • znakowanie i oznaczanie barwami,
 • napełnianie zbiorników, czynności robocze i kontrolne,
 • ogólne zalecenia bhp i przeciwpożarowe.

Obsługa dźwigów towarowo-osobowych

Program ramowy szkolenia:

 • akty prawne związane z dozorem technicznym,
 • budowa dźwigu,
 • eksploatacja dźwigów,
 • praktyczne zapoznanie słuchaczy z budową i z prawidłową obsługą dźwigu.

Obsługa podestów ruchomych samojezdnych

Program ramowy szkolenia:

 • ogólne wiadomości o podestach ruchomych samojezdnych,
 • budowa podestów ruchomych samojezdnych,
 • obsługa podestów ruchomych samojezdnych,
 • dozór techniczny nad podestami ruchomymi samojezdnymi,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne.

Obsługa suwnic

Program ramowy szkolenia:

 • ogólne wiadomości o suwnicach i żurawiach,
 • budowa suwnic i żurawi,
 • obsługa suwnic i żurawi
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 • dozór techniczny nad dźwignicami,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • zajęcia praktyczne.

Obsługa wózków jezdniowych

Program ramowy szkolenia:

 • transport wewnątrzzakładowy,
 • podstawy elektrotechniki,
 • akumulatory i silniki prądu stałego,
 • budowa wózków o napędzie elektrycznym,
 • budowa wózków o napędzie spalinowym i gazowym,
 • bezpieczna wymiana  butli  gazowych,
 • BHP w zawodzie kierowcy,
 • przepisy UDT,
 • stateczność wózków,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej,
 • praktyczna nauka jazdy na w/w wózkach.

Obsługa żurawi stacjonarnych

Program ramowy szkolenia

 • ogólne wiadomości o suwnicach i żurawiach,
 • budowa suwnic i żurawi,
 • obsługa suwnic i żurawi,
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 • dozór techniczny nad dźwignicami,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • zajęcia praktyczne.

Przygotowanie do egzaminów E1, D1

Energetyka: Dozór  i  eksploatacja  urządzeń  elektroenergetycznych. Szkolenia przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne dla:

 • osób dozoru
 • osób eksploatacji

zatrudnionych przy dozorze lub eksploatacji poszczególnych grup urządzeń i instalacji elektrycznych (grupa 1) w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażowym.

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym przed państwową komisją przy Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Przygotowanie do egzaminów E2, D2, E3, D3

Energetyka: Dozór  i  eksploatacja  urządzeń cieplnych  i  gazowych. Szkolenia przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne dla:

 • osób dozoru
 • osób eksploatacji

zatrudnionych przy dozorze lub eksploatacji poszczególnych grup urządzeń i instalacji energetycznych (grupa 2 i 3) w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażowym.

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym przed państwową komisją przy Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Grupa 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące  i zużywające paliwa gazowe.

Prace na wysokości

Stosowanie  technik  linowych alpinistycznych  przez  pracowników  pracujących  na wysokościach.

Wykorzystanie umiejętności jakie posiadają alpiniści, może być bardzo zasadne przy niektórych pracach na wysokości. Pewne prace są możliwe do wykonania przez pracowników-alpinistów, a ściślej pracowników posiadających umiejętności posługiwania się technikami i sprzętem stosowanym przez alpinistów. Szkolenie obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące:

 • sprzętu stosowanego w alpinizmie a mogącego być wykorzystywanym w pracach na wysokości,
 • asekuracji i autoasekuracji,
 • technik przemieszczania się za pomocą sprzętu alpinistycznego,
 • sposobów transportu ciężkich przedmiotów,
 • szczególnych przypadków prac na wysokości.

 Substancje kontrolowane