Rozwój organizacyjny

Powołanie Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną, demokratyczną , samorządną i trwałą organizacją pozarządową, działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego o celach niezarobkowych, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.

W roku 2016 minęło 70 lat od  zorganizowania działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP na Dolnym Śląsku. Ośrodkiem w którym narodził się ruch stowarzyszeniowy na Dolnym Śląsku była Państwowa Fabryka Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu. Koło powstałe w 1946 r. w PAFAWAG-u dało zalążek przyszłego Oddziału Dolnośląskiego SIMP i przez pierwsze powojenne lata stanowiło siłę motoryczną ruchu stowarzyszeniowego na Dolnym Śląsku. Inicjatorem działalności stowarzyszeniowej w powojennym Wrocławiu był aktywny działacz SIMP, ówczesny dyrektor PAFAWAG-u – inż. Mikołaj Gutowski. 30 kwietnia 1946 r. ZG SIMP upoważnił inż. Mikołaja Gutowskiego do podjęcia działań na rzecz powołania  Oddziału Stowarzyszenia we Wrocławiu. 13 czerwca 1946 r. z inicjatywy inż. Mikołaja Gutowskiego zwołano pierwsze zebranie organizacyjne przyszłego wrocławskiego/dolnośląskiego Oddziału SIMP. Wyłoniono wówczas Tymczasowy Komitet organizacyjny ds. powołania Oddziału SIMP we Wrocławiu w osobach : inż. Piotra Bukowskiego – dyrektora technicznego PAFAWAG – przewodniczącego  i inż. Ludwika Malugę – sekretarza. Na zebraniu tym wybrano również delegatów wrocławskich mechaników na pierwszy powojenny Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP (WZD SIMP), który odbył się 28 czerwca 1946 r. w Warszawie. 9 sierpnia 1946 r. zwołano pierwsze Walne Zebranie Członków wrocławskiego/dolnośląskiego Oddziału SIMP, na którym dokonano wyboru Zarządu Oddziału na I kadencję ( 1946 – 1947) ,  w  skład którego weszli: Mikołaj Gutowski – prezes Mieczysław Sąsiadek – wiceprezes,  Aleksander Karsz – sekretarz, Henryk Urbankowski – skarbnik oraz Bronisław Daszko,  Ludwik Maluga, Henryk Mikulski i  Łukasz Terczyński – członkowie. Zarząd ten 4 listopada 1946 r. przyjął  Program Działania Oddziału, który obejmował m.in. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia oraz rozwiązywanie aktualnych problemów technicznych Wrocławia i Dolnego Śląska. Pierwszy Prezes Zarządu Oddziału Mikołaj Gutowski pełnił tą funkcję do 6 sierpnia 1947 r. tj. do czasu jego służbowego przeniesienia do Gdańska. Z dniem tym obowiązki Prezesa Zarządu Oddziału objął prof. Mieczysław Sąsiadek (Politechnika Wrocławska).W miarę rozwoju przemysłu dolnośląskiego rozwijała się działalność organizacyjna Oddziału. Aktywnie uczestniczyli w tych pracach inżynierowie i technicy zatrudnieni w dolnośląskich fabrykach a także koledzy z Politechniki Wrocławskiej. Ogólną charakterystykę działalności Oddziału SIMP we Wrocławiu w kadencjach I – XV (1946 – 1960 ) podano w KSIĘDZE  SIMP wydanej z inicjatywy ZG  SIMP w 1963 r. dlatego nie będzie ona przedmiotem niniejszego opracowania, jednak niektóre wydarzenia z tego okresu zasługują na podkreślenie. Pod koniec 1946 r. Oddział przystąpił do porządkowania spraw członkowskich, do 13 grudnia 1946 r. w poczet członków stowarzyszenia przyjęto 97 osób.

1 stycznia 1947 r. PAFAWAG jako pierwszy otworzył listę członków zbiorowych Oddziału.

Duże ożywienie działalności Oddziału nastąpiło z chwilą wejścia w życie aktów wykonawczych do ustawy z dnia 28 stycznia 1948 r. o stopniu inżyniera i powołaniu przez Zarząd Oddziału Komisji Klasyfikacyjnej do realizacji tej ustawy.

Ponadto :

 • W roku 1948 była Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu na której Oddział przedstawił dorobek pierwszych powojennych lat stowarzyszenia.
 • W roku 1950 było otwarcie, dzięki współpracy Oddziału i Politechniki Wrocławskiej, Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej we Wrocławiu.
 • W roku 1951 było wyodrębnienie z Oddziału SIMP we Wrocławiu okręgów : wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.
 • W  roku 1952 było wyodrębnienie z Oddziału odlewników, którzy utworzyli własną organizację  STOP.
 • Wydarzeniem roku 1956 było zapoczątkowanie wielkich przemian społeczno – politycznych w kraju oraz gorących dyskusji także w środowiskach technicznych w wyniku których zaczynają się usamodzielniać poszczególne stowarzyszenia naukowo – techniczne oraz zerwanie z zasadą pośrednictwa NOT na linii Oddział – ZG SIMP.

Lata 1959/1960 i następne charakteryzują się przesunięciem akcentów pracy merytorycznej stowarzyszenia w zakresie techniki na zespoły specjalistów skupionych w sekcjach naukowo – technicznych. Wg. danych na 31 grudnia 1960 r. Oddział liczył 506 członków skupionych w 30 kołach i 5 oddziałowych sekcjach naukowo – technicznych oraz 15 członków zbiorowych.

Rozwój struktur organizacyjnych i liczności Oddziału

Pierwsze koło SIMP we Wrocławiu jak już wspomniano powstało w 1946 r. w PAFAWAG-u, jeszcze przed powstaniem Oddziału. Od chwili powstania Oddziału liczba kół i skupionych w nich członków systematycznie rosła osiągając swoje apogeum w 1985 r. w którym Oddział liczył 76 kół  skupiających 4 000 członków, po którym nastąpił spadek. Z upływem lat znaczna część inżynierów i techników mechaników pracujących w przemyśle i instytucjach  naukowo – badawczych, zaczęło odchodzić w stan spoczynku – na emerytury. Z myślą o nich 10 stycznia 1977 r. powołano przy Oddziale  KOŁO  SENIORÓW pod przewodnictwem Jana Janiszewskiego, od 1986 r.  Mieczysława Moniety a od 2014r. Andrzeja Basary.

 Po 1990 r. w wyniku zmian ustrojowych wiele zakładów przemysłowych podupadło, uległo przekształceniom własnościowym lub upadło, co pociągnęło za sobą znaczny spadek kół i skupionych w nich członków. Dla członków SIMP, których koła przestały istnieć a chcących dalej pracować w stowarzyszeniu , 28 czerwca 1993 r. Oddział powołał DOLNOŚLĄSKIE  KOŁO  SIMP, pod przewodnictwem Ireny Dzięgielewskiej a od 14 marca 2002 r. Juliusza Deji.

Do najbardziej aktywnych kół należy największe koło Oddziału przy Politechnice Wrocławskiej, będące zarazem największym kołem w kraju. Członkowie koła zawsze uczestniczą we władzach statutowych Oddziału, w tym 4-ch z nich (prof. Mieczysław Sąsiadek, prof. Roman Sobolski, prof. Jerzy Jędrzejewski i dr inż. Juliusz Deja), pełniło funkcję prezesów Oddziału. Do kół o dużej aktywności należy zaliczyć również: Dolnośląskie Koło SIMP, oraz Koła przy PZL – Hydral, Urzędzie Dozoru Technicznego, Okręgowym Urzędzie Miar, Seniorów, Technik Wojskowych, Whirpool Polska S.A. Począwszy od  roku 1952 zaczęły powstawać Oddziałowe Sekcje naukowo – techniczne. Jako pierwsza powstała Sekcja Poligrafów pod przewodnictwem  Jana Tekielaka działająca bardzo aktywnie do chwili obecnej.

Porozumienie oddziałów dolnośląskich zawarte  9 marca 1976 r. w ramach Makroregionu Południowo – Zachodniego a obecnie Dolnośląskiego w skład, którego wchodzą oddziały SIMP ; w Jeleniej Górze,

Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Zielonej Górze stwarza możliwość wypracowywania wspólnej polityki dotyczącej działalności SIMP na Dolnym Śląsku.

Wykaz  prezesów i sekretarzy Oddziału w latach 1946 – 2018

Pracami  Zarządów w kolejności kierowali przewodniczący/prezesi :

Mikołaj Gutowski

(1946 –1947)

Wacław Polański

(1951 – 1952)

Zbigniew Wiśniewski

(1956 – 1959)

Bronisław Jutarski

(1987 -1989)

Zygmunt Domagała

(2019 – nadal)

Mieczysław Sąsiadek

(1947 – 1948)

Jan Pogorzelec

(1952 – 1954)

Jan Janiszewski

(1959 – 1961)

Juliusz Deja

(1990 – 1993)

Tadeusz Pełczyński

(1948 – 1950)

Bolesław Trzepiński

(1954 – 1955)

Roman Sobolski

(1961 – 1971)

Jerzy Jędrzejewski

(1994 – 2002)

Tadeusz Lewicki

(1950 – 1951)

Edward Miernik

(1955- 1956)

Jerzy Drankowski

(1972 – 1986)

Andrzej Woźniacki

(2002 – 2018)

Sekretarze:

Aleksander Karsz

(1946 – 1948) 

Z.Ostrzeszko – Ostejko

(1952 – 1953)

Marian Mikulski

(1959 – 1961, 1963 – 1967, 1969 – 1975)

Eugeniusz Hadro

(2002 – 2006)

Jerzy Sadowski

(1948 – 1950) 

Jerzy Grzędowicz

(1953 – 1954) 

Bohdan Klochowicz

(1967 – 1969)  

Władysław Burzyński

(2006 – 2017)

Wincenty Kościuszkiewicz

(1950 – 1951) 

Piotr Sieradzki

(1954– 1956,1961– 1963)

Jan Galar

(1976 – 1983)

Jan Jantas

(2017 – nadal)

Franciszek Wietchy

(1951 – 1952) 

Jerzy Bataszew

(1956 – 1959) 

Jan Pantak

(1983 – 2002)

Działalność rozwijająca naukę, technikę i całą gospodarkę.

Rozwój rzeczoznawstwa – liczebny i organizacyjny.

W roku 1962 z inicjatywy oddziału utworzony został 7-mio osobowy Zespół Rzeczoznawców w składzie: Roman Sobolski, Zbigniew Duck, Jerzy Rejter, Henryk Hawrylak, Andrzej Teisseyre, Jerzy Tęsiorowski, Antoni Dziama. 1 kwietnia 1964 r. w miejsce Zespołu przy Oddziale rozpoczęła działalność 22 osobowa grupa rzeczoznawców SIMP pod przewodnictwem Henryka Hawrylaka. Kierownikiem grupy został inż. Zbigniew Wiśniewski. W roku 1974 grupa rzeczoznawców zmieniła swą nazwę na Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP – ZORPOT we Wrocławiu. Dorobkiem grupy działającej w latach 1964-1974 było wykonanie 1035 ekspertyz na kwotę 4 308 697 ówczesnych złotych.

Na wniosek Sekretarz Generalnego SIMP, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Oddziału SIMP we Wrocławiu ZG SIMP w dniu 24 stycznia 2013 r. podjął UCHWAŁĘ na mocy której z dniem 31 stycznia 2013 r. rozwiązał Ośrodek SIMP – ZORPOT we Wrocławiu, włączając problematykę rzeczoznawstwa do Ośrodka SIMP – ZODOK we Wrocławiu. 26 lutego 2015 r. ZG SIMP na wniosek Oddziału SIMP we Wrocławiu podjął UCHWAŁĘ na mocy której z dniem 01 lipca 2015 r. przekazał Ośrodki : SIMP – ZODOK i SIMP – ZORPOT do Oddziału SIMP we Wrocławiu.

Sekcje naukowo – techniczne

Począwszy od roku 1952 przy Oddziale zaczęły powstawać sekcje naukowo-techniczne. Jako pierwsza powstała Sekcja Poligrafów pod przewodnictwem  Jana Tekielaka działająca bardzo aktywnie do chwili obecnej. Do najlepszych Sekcji oddziałowych należy zaliczyć: Badań Nieniszczących, Energetyczną, Hydrauliki i Pneumatyki, Maszyn Roboczych Ciężkich i Transportu Bliskiego, Spawalniczą oraz Uszczelnień i Techniki Uszczelniania. Oprócz Sekcji Oddziałowych, Oddział prowadzi sekretariat 4 – ch Sekcji ZG SIMP, Energetycznej, Maszyn Roboczych Ciężkich i Transportu Bliskiego, Sterowania i Napędu Hydraulicznego oraz Uszczelnień i Techniki Uszczelniania.

Firmy z LOGO  SIMP

Przy Oddziale SIMP we Wrocławiu działy 3 Agendy Gospodarcze :

 • Ośrodek Doskonalenia Kadr  SIMP – ODOK
 • Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP – ZORPOT
 • Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST.

1 lipca 2015 w miejsce dotychczasowej struktury został powołany Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr.

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP – ODOK we Wrocławiu powołany przez Prezydium ZG SIMP  06 kwietnia 1970 r. realizuje statutowe cele prowadząc działalność szkoleniową w

formie kształcenia zawodowego w różnych grupach tematycznych poprzez organizowanie kursów oraz imprez naukowo – technicznych takich jak narady i konferencje, seminaria i sympozja w tym międzynarodowe. Przy Ośrodku działają: Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nadająca uprawnienia do prac na stanowiskach związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, której przewodniczy Andrzej Woźniacki – Prezes Zarządu Oddziału SIMP we Wrocławiu oraz Komisja Egzaminacyjna do spraw stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych w zakresie substancji kontrolowanych, której przewodniczy Stefan Reszewski z Politechniki Wrocławskiej. Od chwili powołania Ośrodkiem kierowali: Stanisław Jakubowski, Jadwiga Wojciechowska,  Irma Napora, Alicja Skąpska, Józef Cencora, Andrzej Polański,  Irena Dzięgielewska a od  stycznia 2005 r. Katarzyna Gemsa.

Dorobkiem Ośrodka jest zorganizowanie w latach 1970 – 2010; 2357 kursów o różnej tematyce, które ukończyło 50150 osób, 73 narad i konferencji naukowo-technicznych w których uczestniczyło 9118 osób, 79 seminariów i sympozjów, w których uczestniczyło 5523 osób. Wg. stanu na 31 grudnia 2014 r. liczba czynnych wykładowców wynosiła 12 osób.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP – ZORPOT we Wrocławiu powołany w 1974 r. przez Oddział Wojewódzki SIMP realizuje statutowe cele prowadząc działalność rzeczoznawczą poprzez opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych. Ośrodek kontynuuje działalność 7 osobowego Zespołu Rzeczoznawców powołanego przez Oddział w 1961 r. oraz 22 osobowej Grupy Rzeczoznawców zatwierdzonej przez ZG SIMP 1 kwietnia 1964 r. Od chwili powołania Ośrodkiem kierowali: Zbigniew Wiśniewski, Eugeniusz Hadro, Zbigniew Iżyk, Jan Wróbel, Irena Dzięgielewska, Jerzy Zieliński, Katarzyna Gemsa od 01.05.2013 r. Dorobkiem Ośrodka w latach 1975-2010 było wykonania ok. 10 tys. ekspertyz. Wg. stanu na 31 grudnia 2014 r. – liczba czynnych rzeczoznawców wynosiła 19 .

W związku z przekazaniem do Oddziału SIMP we Wrocławiu miejscowych Ośrodków SIMP – ZODOK i SIMP ZORPOT Zarząd Oddziału w dniu 13 maja 2015 r. podjął UCHWAŁĘ o uruchomieniu działalności gospodarczej dniem 01 lipca 2015 r. pod nazwą Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział we Wrocławiu – Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr, na dyrektora którego powołano Katarzynę Gemzę.

Celem Ośrodka jest działalność statutowa oraz działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, pozostałe badania i analizy techniczne, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane.

Organizowane konkursy techniczne oraz inne konkursy

 Działające przy Oddziale Koło SIMP w Politechnice Wrocławskiej jest współorganizatorem konkursów na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym obronioną na Politechnice Wrocławskiej im. Prof. Romana Sobolskiego. Zwycięzcy konkursów otrzymują nagrody i dyplomy. Członkowie Koła biorą również udział w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym obronione w państwowej wyższej uczelni technicznej uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia.

Porozumienie z firmami o współpracy

 Zawarcie w kwietniu 1984 r. porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Oddziałem a dyrektorami 12 zakładów przemysłowych województwa wrocławskiego.

Zawarcie w dniu 22 grudnia 1987 r. porozumienia o współpracy w zakresie postępu technicznego w medycynie pomiędzy Oddziałem a Polskim Towarzystwem Lekarskim. Dużą aktywność w tym temacie wykazało koło zakładowe SIMP w PZL Hydral.

Działania związane z ochroną i udokumentowaniem zabytków techniki

Należy tu wymienić cenną inicjatywę Koła SIMP w PZL – Hydral dotyczącą stworzenia przy Oddziale w 1980 r. Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków i Architektury a także  czynny udział Oddziału  w pracach związanych z odbudową zamku SIMP w Rydzynie oraz w pracach na rzecz powołania Ośrodka Szkoleniowego i Domu Pracy Twórczej SIMP im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Rydzynie. W pracach tych Oddział reprezentowali Jerzy Drankowski, Jan Galar, Ryszard Rohatyński i Bolesław Rypiński.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Statutowy cel jakim jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych Oddział realizuje poprzez organizowanie przez Koła, Sekcje i Agendy gospodarcze; kursy, konferencje, odczyty, działalność wydawnicza, szkoleniowe wyjazdy techniczne, współpraca z uczelniami technicznymi a także ścisłą współpracę z redakcjami czasopism naukowo – technicznych, takimi jak np. WIADOMOŚCI SIMP, HYDRAULIKA I PNEUMATYKA, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, INŻYNIERIA MASZYN I INNE.

W ramach działalności wydawniczej Koło Seniorów SIMP przy Oddziale opracowało powojenną historię niektórych nieistniejących już zakładów przemysłowych Wrocławia jako OCALENIE OD ZAPOMNIENIA. Historie poszczególnych zakładów zebrali i opracowali członkowie Koła Seniorów, byli pracownicy tych zakładów, przy wykorzystaniu dostępnych dla nich materiałów o zakładzie oraz własnych informacji. Są to powojenne historie 12 – tu wrocławskich zakładów takich jak : ARCHIMEDES, ASPA, DOLMEL, DOLPIMA, FADROMA, FAT, PZL – HYDRAL, JELCZAŃSKIE ZAKŁADY  SAMOCHODOWE, PAFAWAG, PILMET, POLAR, ZAKŁADY NAPRAWCZE  TABORU  KOLEJOWEGO, ZREMB. Wydana drukiem publikacja ukazała się dzięki staraniom prezesa Koła Seniorów SIMP  inż. Mieczysława Moniety przy aprobacie prezesa Oddziału SIMP we Wrocławiu – mgr inż. Andrzeja Woźniackiego. Na mocy porozumienia pomiędzy WCiK NOT SIGMA w Warszawie a Oddziałem SIMP we Wrocławiu 27 kwietnia 1983 r. wydawnictwo SIGMA przekazało Oddziałowi uprawnienia wydawnicze do wydawania czasopisma „Sterowanie i napęd hydrauliczny”, pokrywania z tym kosztów oraz kolportażu.

Aktualnie czasopismo pod zmienioną nazwą „ Hydraulika i pneumatyka „wydawane jest przez oficynę wydawnicza SIMPPPRESS , jego redakcja mieści się we Wrocławiu. Koła i sekcje wspierane przez Oddział organizują wyjazdy szkoleniowo-techniczne do interesujących miejsc, zakładów przemysłowych lub imprezy targowe/wystawy – krajowe i zagraniczne a także organizują własne ekspozycje targowe i towarzyszące im seminaria.

Ponadto w ramach dokumentowania działalności Oddziału i wchodzących w jego skład Kół i Sekcji naukowo – technicznych w latach 1963 – 2014 ukazały się między innymi poniższe publikacje.

 • W roku 1963 „ Księga SIMP „ – wydana z inicjatywy ZG SIMP, obejmująca między działalność Oddziału w latach 1946 – 1963.
 • W roku 1980 raport Stanisława Januszewskiego pt. „ODDZIAŁ WROCŁAWSKI SIMP” (1946-1979) opracowany na zlecenie Oddziału.
 • W roku 1981 raport Stanisława Januszewskiego pt. „SIMP NA DOLNYM ŚLĄSKU” (1945 – 1980) opracowany na zlecenie Oddziału .
 • W roku 2010 POWOJENNA HISTORIA NIEKTÓRYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH WROCŁAWIA (okres 1945 – 2009) opracowana przez Koło Seniorów.
 • W roku 2013 Historia Oddziału SIMP we Wrocławiu – opracowana przez Władysława Burzyńskiego – Sekretarza Oddziału, do przygotowywanej przez ZG SIMP publikacji pt. „HISTORIA SIMP w latach 1961 – 2010″.

Specjalizacje zawodowe

W latach 1980-1989 ówczesne Zarządy Oddziału prowadziły intensywną działalność na rzecz specjalizacji zawodowej inżynierów i techników I lub II stopnia jako formę uznania wysokich kwalifikacji zawodowych i twórczej pracy. W tym celu 19 listopada 1981 r. podjął Uchwałę w efekcie której przy Oddziale powstał Zespół Kwalifikacyjny d/s specjalizacji inżynierów, który obok już istniejących zespołów kwalifikacyjnych przy niektórych kołach zakładowych opiniował wnioski kandydatów o nadanie specjalizacji zawodowej lub o przedłużenie prawa do pobierania dodatku za specjalizację.

Od 2006 Oddział prowadzi sekretariat stałej komisji ZG SIMP ds. uprawnień zawodowych pod przewodnictwem mgr inż. Andrzeja Woźniackiego – prezesa Oddziału SIMP we Wrocławiu. W założeniu Komisja miała za zadanie wprowadzenie do prawa polskiego Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji. Na wniosek Komisji opracowano i wdrożono  specjalny program komputerowy z opisem jego działania, w oparciu o który wydawane są legitymacje. Do końca XXX kadencji wydano 63 legitymacje, w pierwszej kolejności rzeczoznawcom.

Promowanie osiągnięć technicznych twórców techniki oraz krzewienie wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia

10 maja 1984 r. za zasługi w działalności na rzecz umocnienia i rozwoju Stowarzyszenia ZG SIMP nadał: dla Oddziału SIMP we Wrocławiu ZBIOROWĄ HONOROWĄ ODZNAKĘ SIMP.

Zasłużeni działacze Oddziału SIMP we Wrocławiu w latach 1961-2014.

Za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne i działalność stowarzyszeniową wyróżniono odznaką im. Prof. Henryka Mierzejewskiego następujące osoby:

Zbigniew Augul,Feliks Banaś, Kazimierz Banyś, Mieczysław Bieniuk, Andrzej Bielański, Kazimierz Bożek, Władysław Burzyński,Bożena Ciałkowska, Henryk Chrostowski, Jan Dalgiewicz, Juliusz Deja, Antoni Dziama, Władysław Domin, Jerzy Drankowski,Hubert Drżeniek, Marek Gawliński, Leon Gosztoft, Eugeniusz Hadro, Jan Janiszewski, Jerzy Jędrzejewski, Bronisław Jutarski, Wacław Kollek, Brunon Kleszczyński, Franciszek Konowrocki, Stanisław Kwaśniowski, Franciszek Ludwin, Ryszard Michałowski, Zbigniew Mirski, Mieczysław Monieta, Henryk Orzechowski, Jan Pantak, Zbigniew Pędziwiatr, Stanisław Piesiak, Marian Skąpski, Roman Sobolski, Lubomir Stasiewicz, Stefan Stryczek, Jan Tekielak, Jerzy Tęsiorowski, Andrzej Woźniacki, Zbigniew Wiśniewski, Jan Wojciechowski, Jan Wróbel, Jan Zuba.

Godność Członka Honorowego SIMP nadano:

Władysław Burzyński, Juliusz Deja, Jerzy Jędrzejewski, Roman Sobolski, Henryk Orzechowski, Andrzej Woźniacki.

Godność Zasłużonego Seniora SIMP nadano 25 osobom. Ponadto kilkaset osób zostało odznaczonych złotą, srebrną i brązową Honorową Odznaką SIMP, a także złotą i srebrną odznaką  Honorową Odznaką NOT, Zasłużony Senior NOT – 2 osobom,

Diamentową Odznakę NOT – 3 osobom:

Kazimierz Banyś, Henryk Orzechowski i Jan Pantak

Organizowane imprezy dla społeczeństwa

 W latach 1974-2014 Odział jako współorganizator czynnie uczestniczył we wszystkich edycjach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki organizowanych przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych (WRFSNT) NOT we Wrocławiu, będących przeglądem stanu i rozwoju różnych dziedzin techniki, ponadto w celu integracji środowiska wrocławskiego Koło SIMP przy Politechnice Wrocławskiej corocznie organizuje cieszący się dużą popularnością BAL MECHANIKA.

Inne formy działalności Oddziału i wydarzenia w latach 1961-2014

Do innych form działalności Oddziału niż wymienione w p.1-4 należy zaliczyć współpracę z ZG SIMP i WRFSNT NOT we Wrocławiu, poprzez udział we władzach statutowych, miejscowymi organami administracji samorządowej, nawiązując współpracę z Dolnośląską Izbą Gospodarczą a także z Izba Gospodarczą Komponentów i Technologii i wchodząca w jej skład Korporacją Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych. Oddział blisko współpracował z przemysłowymi zakładami Wrocławia oraz uczelniami technicznymi. Członkowie SIMP skupieni w Kołach i Sekcjach naukowo-technicznych brali czynny udział (referaty), konferencjach i sympozjach międzynarodowych oraz zagranicznych imprezach targowych. Do ważniejszych wydarzeń z tego zakresu należy zaliczyć:

XXI Walny Zjazd Delegatów SIMP, który odbył się w dniach 4-5 maja 1969 r. we Wrocławiu, wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego, powołanie w latach 1984-1986 przy Oddziale Klubów specjalistycznych: Głównego Mechanika, Głównego Technologa,  Głównego Konstruktora, Szefów Gospodarki Narzędziowej, Szefów Kontroli Jakości, które działały do lat 1990-1993. Niezmiernie ważne było zapoznanie polskich inżynierów z przepisami stowarzyszeniowymi Unii Europejskiej.  8 czerwca 1996 r. Oddział zorganizował „Obchody” 50-cio lecia przemysłu maszynowego i Oddziału SIMP we Wrocławiu a także 70-cio lecia SIMP w Polsce. Jako ostatnie z tych wydarzeń był Jubileusz „60 lat Oddziału SIMP we Wrocławiu”.

Ponadto do innych form działalności Oddziału należy zaliczyć:

 • uzyskanie w 2004 r. osobowości prawnej Oddziału,
 • powołanie w skład Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na członka Komitetu Technicznego Nr 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych, któremu przewodniczy Władysław Burzyński – Sekretarz Oddziału.

Wg. stanu na 31 grudnia 2014 Oddział liczył 415 członków skupionych w 12 Kołach, 8 Sekcjach oddziałowych oraz 4 Sekcjach ZG SIMP. 17 maja 2014 r. odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału na którym dokonano wyboru władz Oddziału na XXXI kadencję (2014-2018) w tym Zarząd Oddziału, który po ukonstytuowaniu przedstawia się następująco: Andrzej Woźniacki – prezes Zarządu, Wacław Kollek – wiceprezes Zarządu, Juliusz Deja – wiceprezes Zarządu, Władysław Burzyński – sekretarz Zarządu, Bożena Ciałkowska – skarbnik Zarządu,  Mirosław Baran, Andrzej Bieleński, Piotr Cichosz, Henryk Chrostowski, Jan Jantas, Marek Młyńczak Jerzy Okupnik, Henryk Orzechowski, Grzegorz Romanik, – członkowie. Zarząd ten biorąc za podstawę Uchwały XXXI Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału SIMP we Wrocławiu oraz XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP w Rydzynie opracował Ramowy Program i kierunki działania Oddziału SIMP we Wrocławiu na XXXI kadencję (2014 – 2018) organizator czynnie uczestniczył we wszystkich edycjach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki organizowanych przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych (WRFSNT) NOT we Wrocławiu, będących przeglądem stanu i rozwoju różnych dziedzin techniki, ponadto w celu integracji środowiska wrocławskiego Koło SIMP przy Politechnice Wrocławskiej corocznie organizuje cieszący się dużą popularnością BAL MECHANIKA.